Faillissementsrecht / Insolventierecht

De advocaten van DBV-Advocaten kunnen u adviseren in faillissementssituaties en in een herstructurering of doorstart van uw onderneming. Omdat wij worden aangesteld als curatoren in faillissementen en in een surseance van betaling kunnen wij u adviseren en begeleiden in zowel een dreigend faillissement van uzelf of wanneer een van uw debiteuren failliet gaat en ook bij een doorstart voor of na faillissement. Doordat wij als curator optreden kunnen wij u in het complete traject faillissement, akkoorden, herstructurering of een fusie begeleiden en u behoeden voor toekomstige problemen.

Advisering bij faillissementsaanvraag van een ander en uzelf

Voor u kunnen wij het faillissement aanvragen van een debiteur die zijn schulden niet betaalt. Daarnaast adviseren en begeleiden wij u bij de beste strategie van aanpak van een niet betalende debiteur.
Daarnaast begeleiden wij u door het gehele traject van de aanvraag van uw eigen faillissement en staan wij u in dit traject bij op de behandeling bij de rechtbank. Na de uitspraak van het faillissement ondersteunen wij u gedurende uw faillissement bij de curator.

Wordt uw faillissement door een ander aangevraagd?

Wordt uw eigen faillissement aangevraagd en bent u het er niet mee eens, dan voeren wij onmiddellijk het juiste verweer tegen die aanvraag. Indien u voor een faillissementsaanvraag wordt opgeroepen bij de rechtbank, dan wordt u bijgestaan door een van onze advocaten bij de mondelinge behandeling. De kans dat uw faillissement wordt uitgesproken wordt dan een stuk kleiner. Wij adviseren u precies wat u wel en niet mag doen kort voor het faillissement, zodat discussie met een curator worden voorkomen.
Wordt het faillissement toch uitgesproken, dan staan onze advocaten u altijd bij in de vaak lastige gesprekken met de curator.
Bent u het niet eens met uw faillietverklaring en bent u niet op de rechtbank verschenen bij de behandeling van de aanvraag, dan zullen wij voor u verzet instellen tegen de uitspraak. Wij raden u aan om in dit geval direct contact met ons op te nemen, omdat het faillissement direct van kracht is en de curator zich bij u zal melden. Bent u wel bij de zitting op de rechtbank geweest, dan kunt u binnen 8 dagen tegen de uitspraak in hoger beroep. Dus snelle actie en goede begeleiding is noodzakelijk. Wij nemen u deze zorg volledig uit handen, waardoor voor u het beste resultaat wordt bereikt.

Het faillissement is uitgesproken, wat nu?

Als uw faillissement een feit is, dan krijgt u meteen met de curator te maken. U zult beschikbaar voor hem moeten zijn voor meerdere besprekingen en hij zal de administratie opvragen. De curator heeft als doel om de onderneming of uw vermogen ten gelde te maken.

Wilt u dit voorkomen door een doorstart te realiseren, dan zorgen wij ervoor dat de voorbereiding daarvoor gereed is en begeleiden u in het verdere doorstarttraject. Vaak zijn er andere kapers op de kust, dus goede begeleiding en voorbereiding door onze advocaten is essentieel voor een goede kans van slagen, omdat een doorstart zeer snel zal moeten worden gerealiseerd en veel juridische consequenties met zich mee brengt.
Komt het niet tot een doorstart en heeft de curator zijn werkzaamheden voltooid, dan zal hij tot afwikkeling van het faillissement over gaan.

Wilt u dat uw faillissement vroegtijdig wordt beëindigd, dan kan dat door het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers. Dit is ook de manier om definitief van u schulden af te komen, omdat vaak na het opheffen van een faillissement de oude schulden weer herleven. Het aanbieden van een akkoord in faillissement kan slechts eenmalig en is maatwerk. Daarom verzorgen de advocaten van DBV-Advocaten voor u van begin tot eind het akkoord, waardoor het beste eindresultaat voor u wordt bereikt.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De curator zal onderzoeken of naar zijn mening u aansprakelijk bent als bestuurder. Bestuurdersaansprakelijkheid kan voor bestuurders grote consequenties hebben, omdat de curator u aansprakelijk kan stellen voor het totale tekort in het faillissement. Hij zal moeten bewijzen dat er sprake is van wanbeleid, welke de oorzaak is van het faillissement. Het is essentieel dat er goed verweer wordt gevoerd tegen de curator. Onze advocaten zullen u vooraf adviseren hoe om te gaan met deze aantijging van een curator en zo nodig de procedure tegen de curator te voeren. Een curator zal vaak bereid zijn om met u als bestuurder een regeling te treffen. Wij geven u deskundig advies en begeleiding omdat wij zowel bekend zijn met het perspectief van curator als die van advocaat.

Surseance van betaling

Verkeert uw onderneming in betalingsmoeilijkheden, maar ziet u nog kansen om de schulden te saneren en het faillissement nog af te wenden, dan is het mogelijk dat een advocaat voor u uw surseance van betaling aanvraagt. De aanvraag wordt volledig door ons verzorgd en aan de rechtbank voorgelegd. Met een surseance kunnen een groot aantal crediteuren u niet dwingen om te betalen, waardoor u tijd krijgt om onder begeleiding van onze advocaat uw zaken op orde te krijgen. Door de rechtbank wordt een bewindvoerder aangesteld die gaat beoordelen of uw onderneming nog levensvatbaar is. Het is daarom van groot belang dat u op juiste wijze uw zaak presenteert, omdat anders de surseance alsnog wordt omgezet in een faillissement.

Al het faillissementsrecht door DBV-Advocaten

Of het nu gaat om een faillissementsaanvraag van een ander, uw verweer tegen een crediteur die uw faillissement aanvraagt, de curator die uw bestuurdersaansprakelijk stelt en het aanbieden van een akkoord, wij adviseren en begeleiden u gedurende het volledige proces. Wij staan ervoor uw problemen op te lossen, maar blijkt dat niet meer mogelijk, dan zullen wij op het scherps van de snede een procedure voor u voeren bij de rechter.
Wij nodigen u uit om vrijblijvend en gratis een intakegesprek met een van onze faillissementsadvocaten te hebben om uw specifieke situatie en mogelijkheden te bespreken.

1. Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

De curator en onderzoek

In een faillissement zal de curator onderzoeken of zich voorafgaand aan het faillissement onregelmatigheden hebben voorgedaan. Daarbij moet u denken aan een onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid. De curator kan u aansprakelijk stellen voor al de schulden van uw onderneming als hij meent dat er sprake is geweest van wanbeleid en dit de oorzaak is van het faillissement. Dit wordt kennelijk onbehoorlijk bestuur genoemd. Een van de belangrijke punten in het onderzoek van de curator is de administratieplicht en of u tijdig uw jaarstukken heeft gedeponeerd.

Voldoen aan uw administratieplicht

De administratie van uw onderneming moet zo zijn ingericht dat er op eenvoudige wijze inzage is te verkrijgen in de rechten en plichten van de onderneming. De bestuurder van een onderneming is verplicht om aan zijn administratieplicht te voldoen. Dit betekent dat er een deugdelijke administratie moet worden gevoerd. Een minimaal uitgangspunt voor een deugdelijke administratie is dat inkoop- en verkoopbonnen worden bewaard en zoveel mogelijk administratief worden verwerkt door u of uw boekhouder.

Deponeer tijdig uw jaarrekeningen!

De jaarrekening moet uiterlijk binnen twaalf maanden na afloop van het boekjaar openbaar worden gemaakt door het deponeren bij de Kamer van Koophandel. Een jaarrekening moet een juist beeld geven van de financiële situatie van de onderneming.

Gevolgen niet voldoen aan deponeringsplicht

Het voeren van een deugdelijke administratie door een onderneming en het deponeren van jaarstukken is in de wet als belangrijk aanknopingspunt voor bestuurdersaansprakelijkheid vastgesteld. Als een onderneming niet of niet tijdig haar jaarstukken heeft gedeponeerd, dan staat daarmee vast dat er sprake is van wanbeleid en dat het een oorzaak is van het faillissement. De curator hoeft dat niet meer te bewijzen. U zult als bestuurder dan moeten bewijzen dat het niet voeren van de administratie of deponeren van de jaarstukken niet een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
Een curator zal dus veelal de bestuurder aansprakelijk stellen wanneer er niet is voldaan aan de administratieplicht of publicatieplicht. Omdat de curator niet behoeft te bewijzen dat het de oorzaak is van het faillissement kunt en moet u zich als bestuurder daartegen goed verweren. Omdat het vaak om zeer uitgebreide aansprakelijkheid gaat zullen wij en gedurende het volledige proces bijstaan.

Wij benaderen iedere situatie vanuit verschillende uitgangsposities; die van advocaat om uw belangen bij bestuurdersaansprakelijkheid scherp te behartigen, maar ook vanuit het oogpunt van curator om procedures te voorkomen en minnelijke regelingen te treffen.

2. De doorstart nadat een onderneming failliet is

Wanneer een bedrijf in staat van faillissement verkeert kan er voor worden gekozen om de onderneming voort te zetten na faillissement. Dit wordt een doorstart genoemd. De rechtbank benoemt een curator die onderneming zal gaan verkopen. U kunt als bestuurder,maar ook andere gegadigden kunnen de onderneming van de curator kopen. Als zittend bestuurder is het belangrijk dat u de doorstart goed voorbereid met een advocaat van DBV-Advocaten om de doorstart niet mis te lopen. Wij verzorgen tevens het adviestraject voor het overnemen en doorstarten van een failliete onderneming.

Onderhandelingen met de curator

Indien u een doorstart wilt realiseren van uw eigen of een andere failliete onderneming dan moet u snel in contact treden met de curator. De curator zal zo spoedig mogelijk een doorstart willen realiseren om de waarde van de onderneming zo hoog mogelijk te houden. De zaken waarover met de curator onderhandeld moet worden zijn de activa en goodwill (handelsnaam, intellectuele eigendomsrechten) welke u wilt overnemen. Daarnaast zal de voorraad, inventaris en onderhanden werk door de curator worden verkocht. Het is van essentieel belang goed voorbereid de gesprekken met de curator in te gaan, zodat u niet te veel betaalt, maar ook niet de zaak misloopt.

De “pre-pack”

De wetgeving met betrekking tot de mogelijkheden van een ‘pre-pack’ is voorlopige in de ijskast gezet. Het Europese Hof heeft namelijk onlangs geoordeeld dat een pre-pack niet kan worden beschouwd als een procedure die er op is gericht om de onderneming te liquideren onder toeziend oog van een bevoegde overheidsinstantie, met andere woorden: een faillissement, waardoor de regeling omtrent overgang van onderneming wel van toepassing is en werknemers daardoor bij een doorstart via een pre pack van rechtswege in dienst treden bij de doorgestarte onderneming. Doorgaans is de reden van een ‘pre-pack’ juist om zonder (een deel) van het personeel door te kunnen gaan. Nu deze mogelijkheid niet meer lijkt te bestaan, zal de pre-pack naar alle waarschijnlijkheid niet meer kunnen worden toegepast.

Het personeel van de failliete onderneming

Bij een faillissement wordt doorgaans het personeel ontslagen door de curator. Omdat de wettelijke bepalingen van een overgang van een onderneming niet gelden bij een doorstart, is het niet verplicht om al het personeel mee te nemen. De doorstarter kan kiezen welk personeel meegaat in de nieuwe onderneming en kan hen een arbeidsovereenkomst aanbieden.

Wat gebeurt er met lopende contracten bij een doorstart?

Ook de overige contracten gaan bij een doorstart na faillissement niet automatisch over op de overnemer. De doorstarter kan kiezen welke contracten hij wil overnemen. Daarbij moet er goed op worden gelet welke contracten wel of niet mee overgaan om te voorkomen dat contracten worden voortgezet die minder voordelig zijn of waaraan nog schulden van de failliete onderneming kleven.

Bij een doorstart komt er in korte tijd heel veel op u af en kunnen de juridische consequenties groot zijn. Wij kunnen voor u het gehele traject opzetten of u bijstaan en adviseren bij bepaalde onderdelen van de doorstart. Een goede voorbedingen en snelle vakkundige beoordeling is geboden, zodat wij adviseren in een vroeg stadium een van onze advocaten bij dit traject te betrekken.

3. Faillissement aanvragen

Verzoek tot faillissement indienen

Via een advocaat kan het faillissement worden aangevraagd. Dit kan op eigen verzoek of op verzoek van een van schuldeisers. Indien een onderneming zelf een verzoek tot faillietverklaring wil doen, dan kan dat tegenwoordig middels een online formulier op www.rechtspraak.nl. Deze moet worden ingediend bij de rechtbank waar de onderneming statutair is gevestigd. Daarbij moeten verplicht bepaalde documenten worden overgelegd, waaronder de originele statuten, het aandeelhoudersregister, een uittreksel uit het KvK en een aandeelhoudersbesluit waarin is besloten dat eigen aangifte tot faillietverklaring wordt gedaan. Is aan deze voorwaarden voldaan, dan wordt het faillissement doorgaans per direct uitgesproken. Om er zeker van de te zijn dat het faillissement op de juiste wijze wordt aangevraagd is het toch raadzaam om u te laten bijstaan door onze faillissementsadvocaten. Dit kan tegen een vast en gereduceerd tarief.

4. De faillissementscurator

Door de rechtbank wordt een curator benoemd

De rechtbank die het faillissement heeft uitgesproken benoemt een curator. Meestal neemt de curator dezelfde dag met u contact op om de verdere voortgang van het faillissement te bespreken en zijn werkzaamheden en onderzoek te starten. U bent verplicht medewerking te verlenen aan de curator.

Wat is de taak van een curator?

De curator is aangesteld om de onderneming te gelde te maken. Dat betekent dat de curator de zaken van de onderneming verkoopt, zoals de inventaris, de handelsnaam, de voorraden, voertuigen en probeert daarmee zoveel mogelijk geld in de failliete boedel te krijgen om de schuldeisers te kunnen betalen. Soms wordt de activa verkocht in het kader van een doorstart.

De curator stelt dat er sprak is van een pauliana, wat betekent dat?

Er is sprake van een paulianeuze handeling wanneer in het jaar voorafgaand aan het faillissement activa van de onderneming is verkocht of bezwaard (er een pand-/hypotheekrecht op is gevestigd) terwijl daarvoor geen rechtsplicht bestond (een overeenkomst of andere wettelijke plicht). Ook is het niet toegestaan om eigendommen van de onderneming voor een te lage prijs aan bijvoorbeeld een familielid te verkopen of vlak voor het faillissement een verrekeningsmogelijkheid te creëren. Deze handelingen zijn onverplicht verricht en zijn enkel voordelig voor de crediteur maar niet voor de overige schuldeisers, die worden door deze handeling benadeeld.

De curator zal een onderzoek doen naar onbehoorlijk bestuur/bestuurdersaansprakelijkheid.

De curator zal in zijn onderzoek naar de oorzaak van het faillissement onderzoeken of er sprake is van wanbeleid door het bestuur. Blijkt er sprake van wanbestuur en is dat een belangrijke oorzaak van het faillissement, dan kan hij een bestuurder daarvoor aansprakelijk stellen. Een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld voor het totale tekort in een faillissement.

Benoeming rechter-commissaris door de rechtbank

De rechtbank benoemt in een faillissement ook altijd een rechter-commissaris. De rechter-commissaris houdt toezicht de werkzaamheden van de curator. De curator legt rekening en verantwoording af aan de rechter-commissaris en moet voor veel handelingen toestemming van de rechter-commissaris krijgen. Bijvoorbeeld in het geval van een doorstart, de verkoop van activa en het voeren van een procedure.

5. Surseance van betaling

Aanvraag van een surseance van betaling

Wanneer een onderneming in betalingsproblemen verkeert, maar verwacht zij dat er nog kansen zijn om binnen afzienbare tijd toch aan haar verplichtingen te voldoen, dan kan surseance van betaling worden aangevraagd. Tijdens de surseance van betaling kunnen concurrent crediteuren de onderneming niet dwingen om te betalen. De surseance geldt echter niet voor crediteuren met een wettelijke voorrang. Het doel van de surseance van betaling is het oplossen van de liquiditeitsproblemen, al dan niet door een sanering of herstructurering.

Het aanbieden van een crediteurenakkoord

Tijdens de surseance van betaling kan worden gepoogd om schulden te saneren. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden een akkoord aan de crediteuren. Het aanbieden van een crediteuren akkoord is in iedere situatie verschillend en rekening moet worden gehouden met de verschillende posities van de diverse crediteuren. Een akkoord is maatwerk waarvoor begeleiding van een ervaren advocaat essentieel is. De advocaten van DBV-Advocaten zijn gespecialiseerd in het aanbieden van akkoorden.

Een surseance dient door een advocaat te worden aangevraagd.

Het verzoek tot het verlenen van surseance moet door een advocaat bij de rechtbank worden ingediend. De rechtbank verleent een voorlopige surseance van betaling en benoemt een bewindvoerder die de levensvatbaarheid van de onderneming onderzoekt. De bestuurder is vanaf dat moment niet bevoegd om zonder machtiging van de bewindvoerder een daad van beheer of beschikking met betrekking tot het totale actief van de onderneming te verrichten.

De advocaten van DBV- Advocaten zijn deskundig op het gebied van surseance. Wij worden aangesteld als bewindvoerder in een surseance. Wij zullen u gedegen adviseren over de voorbereiding van een surseance aanvraag met een goed onderbouwd saneringsplan en wij weten waarop gelet moet worden bij een onderneming in liquiditeitsproblemen met dreigend faillissement.

6. Aanbieden van een akkoord tijdens faillissement

Het akkoord tijdens faillissement

Een faillissement kan eindigen door het aanbieden van een akkoord, welke moet worden ingediend bij de rechtbank. Een akkoord wordt aangeboden aan de schuldeisers en is een overeenkomst tussen de failliet en zijn schuldeisers. De failliet betaalt een bepaald percentage van de schuld en de schuldeiser ziet af van haar resterende vordering (finale kwijting). Het is wel van cruciaal belang dat een akkoord op de juiste wijze tot stand komt en wordt ingediend. Een akkoord geldt in principe alleen voor de concurrente schuldeisers. Preferente schuldeisers hebben ondanks het akkoord nog altijd recht op volledige betaling. De Belastingdienst stemt meestal in met een akkoord in wanneer zij het dubbele percentage krijgt ten opzichte van een concurrent schuldeiser.

Niet alle crediteuren stemmen voor, de mogelijkheid van het dwangakkoord

Het akkoord is in dit geval voor alle concurrente schuldeisers verbindend wanneer een meerderheid van de op de verificatievergadering verschenen schuldeisers van gezamenlijk tenminste de helft van de totale schuldenlast voor het akkoord stemt. Het akkoord geldt dan ook voor de crediteuren die tegen het akkoord hebben gestemd. De rechtbank gehomologeerd het akkoord en het faillissement eindigt. Tijdens het faillissement kan slechts één keer een akkoord worden aangeboden. Wordt het verworpen dan kan er niet nogmaals een akkoord worden aangeboden.

Omdat er maar één mogelijkheid is om een akkoord aan te bieden gedurende een faillissement, is het van belang u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat van DBV-Advocaten. Wij hebben ruime ervaring met het aanbieden van akkoorden. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met een van onze advocaten.

7. Hoger beroep en verzet tegen faillissement

In hoger beroep tegen uw faillissement

Het instellen van hoger beroep of verzet tegen een faillissement dient binnen een zeer korte termijn plaats te vinden.

Let op de korte termijnen van verzet en hoger beroep!

Bent u bij de rechtbank wel verschenen en heeft u mondeling kunnen reageren op de faillissementsaanvraag, dan kunt u uitsluitend in hoger beroep tegen het faillissementsvonnis. Het hoger beroep moet bij een Gerechtshof binnen 8 dagen door een advocaat te zijn ingesteld.

Bent u niet op de zitting bij de rechtbank verschenen en bent u dus niet gehoord door een rechter, dan moet een advocaat voor u verzet instellen tegen het faillissementsvonnis. Daarvoor geldt een termijn van 14 dagen.

De termijnen van verzet en hoger beroep zijn zeer kort en moeten door een advocaat worden ingesteld. Wij adviseren u dringend om altijd direct na de uitspraak in een faillissement contant met ons op te nemen. Een goede voorbereiding in deze beperkte tijd is essentieel voor een goede uitkomst. Wij zullen u van meet af aan goed begeleiden, tijdig de formele procedures instellen en u bijstaan bij de rechter.